Jadzia_poem, ulubione teksty

10017 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Słońce moje

roz­kochałeś mnie Panie
w roz­gwieżdżonych miastach
ocza­rowałeś blaskiem
mi­goczących ścieżek

lecz kiedy pat­rzę przez zorzę
na tańczące żurawie

wiem, że każdy wschód słońca
więcej mówi o Tobie

więc z każdym krwa­wiącym zachodem
dniem - spa­dającą gwiazdą
co­raz bar­dziej tęsknię
co­raz moc­niej wierzę 

wiersz • 15 marca 2019, 08:12

W każdą nie­dzielę o po­ran­ku przychodził pod świąty­nię Je­zus. Wyj­mo­wał z ple­caka bu­ciki skrzyw­dzo­nych dzieci, us­ta­wiał przed wejściem i płakał...
Tak bar­dzo pragnął aby ruszyło ich sumienie...
Wszys­cy jed­nak uda­wali, że Go nie widzą, [...] — czytaj całość

aforyzm • 1 marca 2019, 15:36

Skakanka*

ok­na dy­mią ściany parzą
pięści oj­ca matkę rażą
dziew­czynkę każde­go ranka
tu­li tyl­ko jej skakanka

oj­ciec krzyczy mat­ka płacze
a dziew­czyn­ka ciągle skacze

a sąsie­dzi się nie skarżą
ak­ceptują życie z marżą
zgasły ser­ca oczy uszy
nic ni­kogo już nie wzruszy

ojciec [...] — czytaj całość

wiersz • 1 marca 2019, 04:42

Cudze "bu­ty" nie będą pa­sowały jeśli je­dynie przy­mie­rzy­my do nich sznurówki... 

myśl • 24 lutego 2019, 10:44

Sta­dem ba­ranów się nie prze­wodzi. Naj­pierw się ich doi, a po­tem wy­syła na rzeź.

Odtwórz  

myśl • 14 lutego 2019, 19:46

Poeta by­wa w kropce... 

myśl • 10 lutego 2019, 09:24

Miłość wy­maga poświęceń, śle­pa miłość ofiar. 

myśl • 7 lutego 2019, 13:08

Serafin wieczorów

sos­ny nieg­dyś rosły przed mym domem
wiatr rozścielał poświaty
po­wiew­ne
jak duchów cienie

nu­ty na stru­nach drżały
dźwiękiem ty­siąckrot­nych ech

poezją skrzypiec

a uli­cami chodziłem zawsze
po słonecznej stronie

wszys­tko widzę dziś znowu
i z mod­litwą cze­kam na pro­gu

bo tłum­nie mgły wstają z cmentarzy
niczym ro­je białych motyli
i śpiącym tam
księżyc swe blas­ki prze­lewa

na róż kielichy

na dzi­kie jabłonie 

wiersz • 7 lutego 2019, 08:43

Życie to roz­gryw­ka je­den na jeden... 

myśl • 31 stycznia 2019, 15:31
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka