Jadzia_poem, poezja

30 tekstów (poez­ja) – auto­rem jest Jadzia_poem.

Natalia i Adam

Naj­pierw Ona, po­tem On, spot­ka­li się Obo­je.
Po­tem zaś dołączył Bóg - te­raz jest Ich Tro­je.
Błogosławić On Wam będzie, każdej no­cy i za dnia.
Bo to piękna Miłość prze­cież, ser­ce swo­je dziś Wam da.
23.09.2017 r. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 21 kwietnia 2018, 22:54

Hania

Do tych krótkich chwil, wspólnych chwil - tęsknię.
Czas stu­diów z nią od­bieram ja­ko pełnię.
Ty­le podzi­wu co dla niej mam,
To ni kruszy­na, ani nie gram.
Ki­log­ra­mami mogę to zmie­rzyć, jak bar­dzo ją kocham - [...] — czytaj całość

wiersz • 11 lipca 2017, 22:04

Piosenka dla Pawełka

Gdy od płaczu oczy bolą,
Gdy nie masz już więcej sił.
Pra­wo smut­ku, jest Wam da­ne,
Prze­cież to sy­nek Wasz był.

Czym ukoić ciche łkanie?
Jak wy­cierać łzy co dnia?
Gdy się pus­tka w ser­cu stanie,
Je­zus otuchy Wam da.


Śpij, ma­leńki Aniołku.
Śpij i ra­duj się w niebie.
Tchnij w nas trochę odwagi,
By uwie­rzyć, że spot­ka­my tam Ciebie.

Dla Pa­wełka Sko­rup­ki, lat 6 [*] 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 26 listopada 2016, 17:12

Maria, Marysia

Piękne, jak płatek stok­rotki miękkie, no­si imię
Mat­ki Bożej - Ma­ria, Ma­rysia.
Ma­ria ma oczy szlachet­ne, błyszczące ze swo­jej dob­ro­ci. Każde­mu ułamek swo­jego ser­ca od­da­je, w pos­ta­ci uśmie­chu, czy skrzy­dełka anioła.
Otula [...] — czytaj całość

wiersz • 26 września 2016, 20:05

Agatka i Staś

W przed­sion­ku kościoła, na chórze i w nawach,
Na­jin­tensyw­niej zaś przed ołtarzem,
Czuć dziś tam było Waszej Miłości
Obec­ność szczerą - tak to jest Razem.
Ra­zem w uśmie­chach, ra­dościach, psotach.
Przy łzach, upad­kach, burzli­wych kłótniach.
Ra­zem być - ważne.
To piękna cnota.
Gdy Miłość pachnie jak dzi­siaj Wasza.
Można wszystko. 

wiersz • 25 lipca 2016, 21:39

Oda do herbaty

Her­batko! Wi­tal­ności moja!
Ty jes­teś jak zdro­wie. Ile Cię trze­ba ce­nić, ten tyl­ko to wie, kto Cię z ka­wy na siebie za­mienił.
Bo gdy kto kawę na stół po­daje, to jak­by wszys­tkie smaki [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 15 listopada 2015, 12:54

Król Pozytywny, Królowa Motywacja

Za la­sami, Za góra­mi, jedną wie­rzbą i rze­kami
żył Król z mianem Po­zytyw­ny, wygląd je­go - wiel­ce dziwny.
Je­go żona, Mo­tywac­ja, królo­wała z wielką gracją.
Państwo ich, za­meczek mały słynął w świecie uśmiechami.
Jednak [...] — czytaj całość

wiersz • 29 lipca 2015, 13:27

* * *

Co to za smut­na twarzyczka jest w oknie?
Cze­mu jak szy­ba z zewnątrz w tym deszczu moknie?
Pijąc ko­lej­ny cier­pki smak wi­na,
Krzy­wi się myśląc: świata już nie ma.
Mój świat się za­kończył dla niego, dla nas,
Bo ta­ka głupo­ta, ta­ki ambaras...
Gdy­by on wie­dział o co tu chodzi,
to rzekłby: "myśleć tak się nie godzi".
Bo ta­kie smut­ki i przejmowanie,
To jest za­danie dla głupich panien. 

wiersz • 29 lipca 2015, 13:26

Izzy

Po krótce opo­wiem Wam dziś o Izie:
Skarb, o ru­dym połys­ku włosa i oczach zza szy­bek przeszy­wających,
Gdy tyl­ko swo­bod­nie po drodze idzie,
Nie masz pojęcia o uczu­ciach pięknie zeń się wydobywających.
Ma ser­ce ot­warte, choć skrom­nie ukryte,
Dob­rem i hu­morem, cieka­wością świata przez życie so­bie pomyka,
Można ob­serwo­wać to wszys­tko z zachwy­tem,
A i tak niewiele dos­trzeżesz, jeśli nie do­cenisz te­go cud­ne­go płomyka. 

wiersz • 3 lipca 2015, 22:37

Dyplomik

Życzę Ci wiel­ce szlachet­ny człowieku:
Po­wodzeń wiele i cier­pli­wości, prze­pięknych ocen i dużo miłości.
Niech ser­ce Two­je zaw­sze piękna szu­ka, bo dzięki niemu będziesz wie­dzieć, co to ta­kiego jest życia sztuka. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 18 czerwca 2015, 10:26

Jadzia_poem

"Światło, nosisz je w sobie..."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jadzia_poem

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

21 kwietnia 2018, 22:54Jadzia_poem do­dał no­wy tek­st Natalia i Adam

3 kwietnia 2016, 10:15Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Tym trud­niej zro­zumieć Miłość, [...]

5 marca 2016, 22:17magdzia0108 sko­men­to­wał tek­st Trudne wy­darze­nia uczą, jeśli [...]

3 marca 2016, 21:34aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Tym trud­niej zro­zumieć Miłość, [...]

26 stycznia 2016, 16:23Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Po złych cza­sach przychodzą [...]

21 stycznia 2016, 22:45Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy Anioł nie upad­nie.  

20 stycznia 2016, 21:21JaiTy sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy Anioł nie upad­nie.  

20 stycznia 2016, 20:43Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]

17 stycznia 2016, 22:26Nieżywy sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]

17 stycznia 2016, 22:25Nieżywy sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]