Jadzia_poem, teksty z kwietnia 2011 roku

18 tekstów z kwiet­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest Jadzia_poem.

Na­wet pęknięta stru­na gi­tary nie pow­strzy­ma cię od jej używa­nia.
Ta­ka drew­niana przy­jaciółka od ucha. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 29 kwietnia 2011, 13:02

Nie oce­niaj mnie proszę po wcześniej­szych myślach.


De­dyko­wane wszys­tkim cy­tato­wiczom i tej myśli proszę nie oce­niać, to swe­go rodza­ju apel. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 28 kwietnia 2011, 10:49

Nie pub­li­ka, która Cię oce­niała będzie przed Bo­giem sądzona.

In­spi­rowa­ne i de­dyko­wane ~kakuni_21 

myśl
zebrała 36 fiszek • 27 kwietnia 2011, 10:54

Miał cu­dow­ny głos i ra­ka krta­ni. Kocha­li go, choć za­bił się bo śpiewać już nie mógł.
Pew­nie zna­lazłby in­ne zajęcie, szko­da, że nie spróbował. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 26 kwietnia 2011, 12:05

Zat­ra­ceni też mają pra­wo się odnaleźć.
Co więcej - szu­kają też poszukiwacza. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 24 kwietnia 2011, 20:03

Lud­ności! Nie każ mi wie­rzyć, że zła jesteś. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 21 kwietnia 2011, 12:35

Starzec w dziecięcych ub­ra­niach młodzieńcem nie będzie. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 20 kwietnia 2011, 14:18

A każde słowo liczy się podwójnie gdy ty jes­teś obok. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 19 kwietnia 2011, 09:25

Rzad­ko kiedy w pełni doj­rzały człowiek sma­kuje jak owoc z drze­wa zwa­nego "Dojrzałowcem". 

myśl
zebrała 34 fiszki • 15 kwietnia 2011, 17:29

Dlacze­go cze­piają się re­ligii? To mnie tak bar­dzo ra­ni -
po­wie­dział Chrys­tus, Al­lah, Jah­we, Zeus, Odyn, Ma­hab­rahma, (...). 

myśl
zebrała 24 fiszki • 13 kwietnia 2011, 10:05

Jadzia_poem

"Światło, nosisz je w sobie..."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jadzia_poem

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

21 kwietnia 2018, 22:54Jadzia_poem do­dał no­wy tek­st Natalia i Adam

3 kwietnia 2016, 10:15Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Tym trud­niej zro­zumieć Miłość, [...]

5 marca 2016, 22:17magdzia0108 sko­men­to­wał tek­st Trudne wy­darze­nia uczą, jeśli [...]

3 marca 2016, 21:34aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Tym trud­niej zro­zumieć Miłość, [...]

26 stycznia 2016, 16:23Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Po złych cza­sach przychodzą [...]

21 stycznia 2016, 22:45Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy Anioł nie upad­nie.  

20 stycznia 2016, 21:21JaiTy sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy Anioł nie upad­nie.  

20 stycznia 2016, 20:43Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]

17 stycznia 2016, 22:26Nieżywy sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]

17 stycznia 2016, 22:25Nieżywy sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]